ประชุมผ่าน Video Conference     Alternate Text    2,950 คน

Open Imagination

รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
Open Imagination

พว.ลดาวัลย์ รวมเมฆ

ประธานชมรมพยาบาล แบบประคับประคอง
Open Imagination

พันเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ

ประธานฝ่ายบริการ สมาคมพยาบาลฯ
Open Imagination

พว.จิราภรณ์ ศรไชย

รองประธานชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง
Open Imagination

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Open Imagination

นพ. ศุภโชค วีระวัฒน์โสภณ

รพ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
Open Imagination

ดร.ปานตา อภิรักษ์นภานนท์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Open Imagination

พว. พรวรินทร์ นฺตราวงค์

คณะกรรมการชมรมพยาบาล แบบประคับประคอง
Open Imagination

รศ.ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
Open Imagination

พว.เกตุแก้ว นิลยาน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
Open Imagination

พว.สุวารีวรรณ จิระเสวกดิลก

โรงพยาบาลราชวิถี
Open Imagination

พว.ทิพย์พร สงวนทรัพย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Open Imagination

พว.สุรีย์ ลี้มงคล

โรงพยาบาลศิริราช
Open Imagination

ผศ. ร.อ.หญิง ดร.วาสินี วิเศษฤทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
AGENDA

07.30 - 08.15


เปิดลงทะเบียนการประชุม ระบบออนไลน์ (Zoom webinar)
พว. จิราภรณ์ ศรไชย และ พ.อ.หญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ
กรรมการชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง

08.15 - 08.30


กล่าวต้อนรับ
พว. ลดาวัลย์ รวมเมฆ ประธานชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง
กล่าวเปิดการประชุม
รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

08.30 - 09.15


การบรรยาย "สถานการณ์ COVID-19: ประเด็นสำคัญ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับ Palliative care"
ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

09.15 - 11.15


การอภิปรายเชิงเสวนา "ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย Palliative และครอบครัวในโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่"
นพ. ศุภโชค วีระวัฒน์โสภณ รพ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
ดร.ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พว. พรวรินทร์ บุตราวงค์ กรรมการชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง

11.15 - 12.15


การบรรยาย "ผลกระทบด้านจิตใจต่อ ผู้ป่วยCOVID-19 ระยะท้าย/ครอบครัว / พยาบาล และการดูแล"
รศ.ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ คณะพาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

12.15 - 13.00


พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00


การอภิปรายเรื่อง "Model การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ระยะท้าย: ในบริบทที่หลากหลาย"
พว. เกตุแก้ว นิลยาน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
พว. สุวารีวรรณ จิระเสวกดิลก โรงพยาบาลราชวิถี
พว. ทิพย์พร สงวนทรัพย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
พว. สุรีย์ ลี้มงคล โรงพยาบาลศิริราช

16.00 - 17.00


การอภิปรายเรื่อง "มุมมองและแนวคิด: ทิศทางการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง"
ผศ. ร.อ.หญิง ดร.วาสินี วิเศษฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พว. ลดาวัลย์ รวมเมฆ ประธานชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง

Image
ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี (นางขิ่ม สกุลนุ่ม ,นางพวงทอง ตันวงษ์วาน และนางสาวพิมล พันธุ์วิไล)

082 - 8 - 67342 - 4
วิธีการลงทะเบียน
1.ชำระเงิน เข้าร่วมประชุม
Image
ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี
082 - 8 - 67342 - 4

ชื่อบัญชี (นางขิ่ม สกุลนุ่ม ,นางพวงทอง ตันวงษ์วาน และนางสาวพิมล พันธุ์วิไล)

สมาชิกชมรมพยาบาล แบบประคับประคอง
200
บาท
ไม่เป็นสมาชิกชมรมฯ
300
บาท
2.คลิกปุ่มลงทะเบียน

กรอกข้อมูลที่จำเป็น

เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก และข้อมูลที่ * ไว้ให้ครบถ้วน ลงทะเบียน3.คลิกปุ่มลงทะเบียนเสร็จสิ้น


4.รอแจ้งผล

ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน E-mail

5.ได้รับ E - mail

ยืนยันการลงทะเบียน

6.ตรวจสอบรหัสเข้าร่วมประชุม zoom
Alternate Text